Regulamin

TELEWIZJA GORLICE.TV - TELEWIZJA LOKALNA ZASIĘG GLOBALNY

Regulamin serwisu

I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego gorlice.tv, gdzie określone są prawa i obowiązki oraz zasady użytkowania zarejestrowanych Użytkowników w serwisie.

II. Definicje
Serwis- serwis regionalny w postaci internetowej strony WWW, dostępna pod adresem internetowym http://gorlice.tv/. Właścicielem Serwisu jest firma Gorlice.TV Sp. z o. o. /wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000584466 / z siedzibą w 38-200 Jasło ul. Floriańska 42
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Gorlice.tv i korzystająca z udostępnianych przez niego usług.
Konto - miejsce w Serwisie Gorlice.tv, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu, którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczanymi w Serwisie.
Profil - miejsce w serwisie Gorlice.tv, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku oraz jego wizerunek,
Nazwa Profilu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Gorlice.tv
Wpis na serwisie - wpisem na serwisie może być zarówno wiadomość tekstowa, odnośnik do innej witryny, zdjęcie, film video jak i inne treści pochodzące z serwisów współpracujących z Gorlice.tv, nie łamiące postanowień niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia ogólne
Aktualną, obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie http://www.gorlice.tv/regulamin.html.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2010 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników. Tym samym określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Gorlice.TV Sp. z o. o. , a Użytkownikiem.
Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania w całości. Fakt ten jest dodatkowo podkreślany podczas Procesu rejestracyjnego.
Gorlice.TV Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności (cywilnej, karnej lub administracyjnej) za korzystanie z Serwisu wbrew zasadom określonym w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie Gorlice.TV Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie trwania działalności Serwisu. W takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu będzie tożsame z jego akceptacją, więc Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu.
Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowych postanowień Regulaminu, jednakże spowoduje to wygaśnięcie umowy między Serwisem, a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


IV. Rejestracja

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.gorlice.tv/rejestracja.html. W formularzu należy podać takie dane jak: nazwa użytkownika , hasło i adres email. Jednocześnie Użytkownik może w każdej chwili przerwać proces rejestracji, kasując tym samym swoje dane z systemu. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie Gorlice.tv zakończoną skutecznym założeniem konta.
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią w nich jakieś zmiany.
Dokonując rejestracji w serwisie internetowym gorlice.tv, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.


V. Udostępniane usługi

Wraz z rejestracją serwis udostępnia szereg usług, z których najważniejsze to:
prezentacja danych pochodzących z serwisów partnerskich dodawanie, zarządzanie i prezentacja treści udostępnianych przez Użytkowników możliwość wyrażania własnych opinii, wymiana informacji, publikacja zdjęć i filmów, komunikację z innymi Użytkownikami Serwisu konfigurację Konta Użytkownika (w szczególności - modyfikację jego danych, zdjęcia, itp.) (cześć opcji będzie udostępniana zgodnie z harmonogramem rozwoju serwisu)
Gorlice.tv zastrzega sobie prawo do modyfikacji: wyglądu Serwisu, jego Usług (funkcji) oraz prezentowanych danych bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
Gorlice.TV Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
• za błędy w udostępnianych Usługach, w szczególności - za przerwy w ich dostarczaniu,
• za nieprawidłowe, nieetyczne bądź niezgodne z prawem wykorzystanie świadczonych Usług,
• za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek korzystania z Serwisu,
• za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Równocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania treści, jeśli będą one naruszały zasady Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik może nie zostać o tym poinformowany. Gorlice.tv zastrzega sobie prawo do modyfikacji (bądź aktualizacji) treści umieszczanych przez Użytkowników.
Gorlice.tv zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu (tym samym - wszystkich jego usług) bez podania jakichkolwiek przyczyn.

VI. Warunki korzystania z Serwisu
Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania treści zgodnych z obowiązującym prawem i równocześnie akceptuje fakt, że ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania osobistych praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do ochrony dobrego imienia i prawa do ochrony wizerunku (zwłaszcza przy publikacji zdjęć i materiałów video).
Użytkownik ma prawo zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie funkcjonowania Serwisu Gorlice.tv.
Użytkownik zgadza się na wysyłanie mu wiadomości na przynależny mu adres email na zasadach określonych na stronie Konta.
Użytkownik korzysta z Serwisu Gorlice.tv dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego Konta. Jednakże, w takim przypadku, treści przez niego dodane (z wyłączeniem danych bezpośrednio dotyczących Użytkownika) mogą nie zostać usunięte.
Użytkownik może dodać jedno zdjęcie, które będzie powiązane z jego Kontem i będzie prezentowane w różnych miejscach Serwisu.

VII. Prawa własności intelektualnej
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do publikacji materiałów i treści umieszczanych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie gorlice.tv
(w szczególności zdjęcia bądź filmy), zgadza się, aby były one prezentowane innym Użytkownikom i mogły być przez nich wykorzystywane w zakresie ich osobistego użytku.
gorlice.tv jest uprawniony do usunięcia materiałów, w stosunku do których poweźmie informację, iż mogą naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub też dobra osobiste osób trzecich.
gorlice.tv oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność gorlice.tv, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w poprzednim ustępie, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego pisemnego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

VIII.Przesłane materiały do publikacji

Wszelkie materiały: w tym filmy, spoty wideo Telewizja Gorlice.tv zastrzega sobie prawo kolaudacji ( w tym dokonanie zmian, cieć, zakraycia) aby dostosować do obowiazujacych przepisów prawa. Gorlice.tv ma prawo usunąć, zamazać otagowanie niezgodne z polityką firmy. Dotyczy to wszelkich kanałów dystrybucji  Gorlice.tv

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
W przypadku wystąpienia problemów z usługami świadczonymi przez Serwis, Użytkownik może skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie http://www.gorlice.tv/kontakt.html.
Jest to jedyna akceptowalna forma zgłaszania Reklamacji.
O dalszej procedurze Reklamacji oraz jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Reklamacja nie obejmuje problemów wynikłych w skutek łamania postanowień Regulaminu.
X. Łamanie zasad Regulaminu
W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, pracownicy Serwisu Gorlice.tv mogą upomnieć Użytkownika poprzez czasowe zawieszenie jego Konta.
W przypadku notorycznego lub jawnego łamania zasad Regulaminu, pracownicy Serwisu mają prawo do permanentnego zawieszania Konta Użytkownika.
Łamanie zasad Regulaminu odbiera prawo do składania Reklamacji do świadczonych usług.

XI. Ochrona prywatności
Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie Gorlice.tv, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.