Wójt Gminy Ropa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Łosiu

  • 13.06.2021, 22:44
  • Źródło: http://eu-ropa.pl/
Wójt Gminy Ropa ogłosił konkurs na stanowisko  dyrektora ZSP w Łosiu

WÓJT GMINY ROPA

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA, NA STANOWISKO DYREKTORA

1. Nazwa i adres szkoły publicznej, której konkurs dotyczy:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu, Łosie 120.

2. Organ prowadzący publiczną szkołę:

- Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

Spełnia następujące wymagania określone w §1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597 ze zm.)

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

Jeżeli kandydat zamierza przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentacje oprócz pisemnej koncepcji, również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożona w formie papierowej.

b) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

e) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,

f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

h) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

l) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

o) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021r. , poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

5. Oferty należy składać:

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733 w godzinach pracy urzędu lub na adres: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, w zamkniętych kopertach (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej wraz z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu”

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ropa.

2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

w terminie do dnia 22 czerwca 2021r.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ropa.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Ropa, dnia 2 czerwca 2021r.

Wójt Gminy Ropa

Karol Górski

Źródło: http://eu-ropa.pl/

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe